Política de privacitat – Termes i condicions

Política
de privacitat
Termes
i condicions

I.INFORMACIÓ GENERAL

 En compliment amb el deure de la informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es troben les següents dades:

  • Identitat del responsable: Associació de Mares i Pares d’alumnes de l’Escola Joan Bruguera de Girona
  • NIF/CIF: G17069105
  • Número de registre d’associacions
  • Adreça: Gran Via Jaume I, 21. 17001 Girona
  • Correu electrònic: ampabruguera@gmail.com

L’objectiu del seu lloc web és facilitar informació dels diversos serveis que ofereix l’entitat per a tots els membres de l’associació així com a la resta d’usuaris que consultin el lloc web.

 TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

 Condicions del lloc web

L’objecte de les presents condicions generals d’ús és regular l’accés i la utilització del lloc web.

L’AMPA Joan Bruguera es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del lloc web i dels continguts i serveis que en ell puguin estar incorporats. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment l’AMPA Joan Bruguera pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integrin en el lloc web o l’accés als mateixos.

L’Usuari

L’accés, la navegació i l’ús al lloc web https://www.afabruguera.cat/ concedeix la condició d’usuari i implica l’acceptació, des del moment que s’inicia la navegació pel lloc web, de totes les condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense prejudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de lo anterior, es recomana a l’usuari llegir-les cada vegada que visiti el lloc web.

El lloc web https://www.afabruguera.cat/ proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat de realitzar un ús correcte del lloc web i a aportar dades i informacions verídiques i lícites en els formularis que apareguin al lloc web.

 III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB

 Exclusió de responsabilitats i garanties

El present avís legal estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a la disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l’Article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. S’informa dels següents punts:

  • L’AMPA Joan Bruguera exclou amb tota l’extensió que permet el nostre ordenament jurídic qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.
  • L’AMPA Joan Bruguera no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable que pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web i/o utilització inadequada de les informacions contingudes en la mateixa.
  • El contingut del web és merament informatiu, sense que pugui ser utilitzat amb un altre objecte que la descripció dels serveis que l’AMPA Joan Bruguera ofereix. Cap responsabilitat podrà ser reclamada pels continguts del present lloc web en ser únicament informatius i no vinculants. L’AMPA Joan Bruguera no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, ni dels continguts o serveis. Farà tot el possible pel bon funcionament del lloc web, tot i que, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés no sigui interromput o que estigui lliure d’error.
  1. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

A través del present comunicat l’AMPA Joan Bruguera, amb domicili a Gran Via Jaume I, 21, 17001 Girona i correu electrònic ampabruguera@gmail.com, posa en coneixement dels usuaris del lloc web https://www.afabruguera.cat/ la seva política de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat d’informar a qui utilitzi aquest lloc web que ho fa sota la seva responsabilitat.

L’AMPA Joan Bruguera es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

L’usuari d’aquest lloc web, mitjançant el seu accés al mateix, s’obliga a utilitzar-lo de conformitat amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. L’ús del lloc web implicarà l’acceptació de la Política de Privacitat del mateix.

L’AMPA Joan Bruguera es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per mantenir-la adaptada a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. En tal cas, l’AMPA Joan Bruguera comunicarà en aquest lloc web les modificacions introduïdes amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Legislació i jurisdicció

Aquesta política de privacitat està adaptada a la legislació i normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades a internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

. El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

. La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

. El Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999,. De 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).

. La Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE).

Registre de dades de caràcter personal

En compliment de lo establert a la RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals rebudes per l’AMPA Joan Bruguera mitjançant els formularis que apareixen a la seva pàgina web quedaran incorporats i seran tractats en els nostres fitxers amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts en els formularis que l’usuari empleni, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix.

Les dades que siguin recollides pel responsable a través del correu electrònic seran utilitzades amb la finalitat de comunicació d’informació, difusió i publicacions sobre les activitats gestionades per l’associació, sobre l’educació i temes d’interès.

Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat

L’acceptació al present avís legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè l’AMPA Joan Bruguera pugui remetre-li comunicacions per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a l’AMPA Joan Bruguera a l’adreça anteriorment indicada, manifestant la seva voluntat.

L’AMPA Joan Bruguera no transmet, ven, transfereix o divulga les seves dades personals a terceres parts i tampoc ho farà en el futur, excepte en els casos següents: que sigui requerit per Llei; que sigui necessari a efectes contractuals; o que vostè hagi donat el seu consentiment explícit per fer-ho.

L’usuari s’haurà de comprometre i responsabilitzar de mantenir tota la informació facilitada de manera que correspongui, en cada moment, a la seva situació actual i comunicar qualsevol modificació de les dades.

L’usuari tindrà dret a accedir a la informació per ell facilitada, sol·licitar la seva rectificació o cancel·lació, així com oposar-se al seu tractament. Per això haurà de posar-se en contacte amb l’AMPA Joan Bruguera per e-mail a ampabruguera@gmail.com.

L’AMPA Joan Bruguera procedirà si escau a la cancel·lació de les dades de caràcter personal recollides quan no siguin necessàries o pertinents per a la finalitat a la qual van ser enregistrades.

La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a la disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes.

Complert el citat termini es procedirà a la supressió de les seves dades personals.

 L’AMPA Joan Bruguera requerirà a l’usuari el consentiment i autorització per a l’obtenció i publicació dels drets d’imatge i veu del menor, extensible de forma accessòria a la seva imatge o la de tercers que els acompanyin, de les sortides, festes, activitats, tallers, complementàries i activitats extraescolars que organitza en qualsevol suport o mitjà de difusió que l’AMPA Joan Bruguera determini amb caràcter gratuït i renunciant a qualsevol tipus de contraprestació.

Cessió i principi de seguretat de les dades

S’informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres parts per finalitats diferents a les expressades. En cas que fos necessari realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia se sol·licitaria el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels titulars, excloent l’autorització expressa per a que puguin ser conegudes per les famílies incloses al grup creat pel delegat de cada classe assignat per l’associació.

L’AMPA Joan Bruguera ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El nivell de seguretat adoptat està d’acord amb la naturalesa de les dades facilitades.

Enllaços a llocs webs de tercers

El lloc web pot incloure enllaços o vincles que permetin accedir a pàgines web de tercers, diferents a https://www.afabruguera.cat/, i que per tant no són operats per l’AMPA Joan Bruguera. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos els responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Els enllaços que es realitzin a llocs web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objectiu posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.